Veto 3 -hanke 

Veto 3 -hankkeessa on selvitetty ja analysoitu millaista kehittämistä tulisi kohdentua Ylä-Savon seurakuntayhtymän ja sen seurakuntien rakenteisiin, henkilöstövoimavaroihin, työalojen väliseen yhteistyöhön ja vastuunjakoon, henkilöstön osaamiseen ja sen hyödyntämiseen. Yhteistoiminnalista Veto 3 -hanketta on tehty yhdessä luottamushenkilöiden, seurakuntayhtymän ja seurakuntien henkilöstön kanssa. 

Veto 3 -hankkeen ohjausryhmä esittää 12.11.2019 julkaistussa selvityksessä yhden yhteisen seurakunnan perustamista ja nykyisten seurakuntien lakkauttamista, jolloin Ylä-Savon seurakuntayhtymä purkautuisi. Asiasta päätetään maaliskuussa 2020. Mikäli päätökset ovat myönteisiä, käynnistetään jatkohanke yhden seurakunnan toimintamallin organisaatiosta ja järjestämisestä ajalla 1.11.2020–31.12.2021. 

Julkaistut tiedotteet: 

Voit ladata selvityksen Ylä-Savon seurakuntayhtymän purkautumisesta ja yhden seurakunnan perustamisesta tästäLinkki avautuu uudessa välilehdessä

Tietoa seurakuntalaisille 

Ehdotus seurakuntien yhdistymisestä Ylä-Savon seurakunnaksi

– Kohti parasta mahdollista seurakuntalaiselämää

Ylä-Savon seurakuntayhtymässä on toteutettu vuosina 2018­­–2019 Veto 3 -hanke, jonka tavoitteena on ollut löytää keinoja seurakuntien ja yhtymän tehtävien hoitamiseksi tehokkaammin ja taloudellisemmin, jäsenmäärän ja resurssien vähentyessä. Veto 3 -hankkeessa on pyritty löytämään kestävä ratkaisu palveluiden turvaamiseen tulojen laskiessa vuosi vuodelta.

Hanketta on tehty luottamushenkilöiden ja seurakuntien sekä seurakuntayhtymän henkilöstön kanssa yhteistyössä. Se tarkoittaa, että luottamushenkilöt ja koko henkilöstö ovat yhdessä tarkastelleet nykyisen organisaation ongelmakohtia ja tuoneet esiin näkemyksiä niiden ratkaisemisesta.

Hankkeessa tuotettiin kolme erilaista organisaatiomallia, joista yhden seurakunnan malli sai luottamushenkilöiden ja henkilöstön keskuudessa selvästi eniten kannatusta. Yhden seurakunnan mallista on nyt laadittu selvitys, jossa ehdotetaan yhden yhteisen seurakunnan perustamista.

Uusi yhteinen Ylä-Savon seurakunta

Uuden seurakunnan nimi olisi Ylä-Savon seurakunta ja siihen sisältyisivät alue- tai kappeliseurakunnaksi nimettävät nykyiset Iisalmen, Keiteleen, Lapinlahden, Pielaveden, Sonkajärven ja Varpaisjärven seurakunnat. Kuuden seurakunnan yhdistyminen yhdeksi Ylä-Savon seurakunnaksi tarkoittaa, että nykyiset seurakunnat lakkautettaisiin ja seurakuntayhtymä purkautuisi.

Mikäli yksi seurakunta päätetään perustaa, aloitetaan toiminnan järjestämistä ja organisaation rakennetta koskeva uusi yhteistoiminnallinen kehittämishanke periaatepäätöksen tekemisen jälkeen vuonna 2021. Sen tavoitteena on löytää paras tapa tuottaa palvelut ja järjestää mahdollisimman hyvää seurakuntalaiselämää jäsenille. Uudessa hankkeessa etsittäisiin taloudellisesti ja toiminnallisesti paras tapa perustehtävän hoitamiseen, palvelujen tuottamiseen ja seurakuntatyön järjestämiseen.

Seurakunnan hengellinen toiminta 

Yhden seurakunnan perustamispäätöksen jälkeen alkava jatkohanke koskee seurakunnan hengellisen toiminnan järjestämistä. Veto 3 –hankkeen aikana on hahmoteltu joitakin mahdollisuuksia, miten asiat mahdollisesti järjestettäisiin.

Kirkollisissa toimituksissa, kuten kasteet, avioliittoon vihkiminen ja hautaukset, muutoksia tapahtuisi todennäköisesti vain vähän. Papiston liikkuvuus lisääntyisi alueseurakuntaparien kesken ja mm. niissä tilanteissa, joissa seurakuntalainen toivoo itseään koskevaan toimitukseen haluamansa seurakunnan pappia.

Yksi kirkoista nimettäisiin seurakunnan pääkirkoksi. Muissa kirkoissa jumalanpalveluksia järjestettäisiin pääsääntöisesti kuten ennenkin. Jumalanpalvelusten alkamisajat saattaisivat kuitenkin jossain vaiheessa muuttua osittain porrastetuiksi alueseurakuntapareittain.

Varhaiskasvatus, nuorisotyö, diakoniatyö, musiikkityö ja lähetystyö organisoitaisiin uudelleen.  Vaihtoehtoja on ainakin kaksi: työalamalli tai aluemalli. Työalamallissa jokaista työalaa johtaisi koko seurakunnan alueella kunkin työalan johtaja. Aluemallissa toimintaa johdettaisiin alue- tai kappeliseurakunnittain aluekappalaisen johdolla kaikkien työalojen osalta. Organisaatiomallia valmistellaan jatkohankkeessa, sen jälkeen kun päätös yhden seurakunnan mallista olisi tehty.

Palvelut

Yhden seurakunnan perustamisen tarkoitus ei ole vähentää palveluita, vaan kehittää tapaa, jolla palvelut tuotetaan.

Jo muutaman vuoden ajan häät, kasteet, tilavaraukset ja muut seurakuntatoimistojen palvelut on saanut Iisalmessa sijaitsevassa palvelutoimistosta. Samasta toimistossa saa aluekeskusrekisterin palvelut mm. virkatodistukseen, avioliiton esteiden tutkintaan ja sukututkimukseen liittyen. Hautauspalveluiden toimisto on myös seurakuntien yhteinen ja sekin sijaitsee jo Iisalmessa. On todennäköistä, että nämä palveluita tarjoavat toimistot sijaitsevat jatkossakin Iisalmessa.

Henkilöstö 

Ylä-Savon seurakuntaa johtaisi yhden seurakunnan mallissa kirkkoherra. Tehtävään määrättäisiin joku nykyisistä kirkkoherroista. Muista kirkkoherroista tulisi aluekappalaisia, jotka toimisivat edelleen pääasiassa entisen seurakuntansa alueella. Kaikki seurakuntien ja yhtymän työntekijät jatkaisivat vanhoina työntekijöinä uudessa seurakunnassa.

Resurssien niukentuessa henkilöstön vähentäminen ns. luonnollisen poistuman kautta onnistuisi yhteisessä seurakunnassa nykyistä mallia helpommin, koska henkilöstöä voitaisiin käyttää entistä joustavammin eri alueilla. Samoin helpottuisi seurakunnan sisäisten sijaisten käyttö esim. kanttoreiden ja pappien viikonloppuvapaiden kohdalla.

Yhteinen seurakunta tekisi mahdolliseksi sen, että työntekijät voisivat tilapäisesti tai pysyvästi toimia myös seurakunnan muulla alueella, jos omalla alueella ei ole tarpeeksi työtä ja jos toisella alueella on työvoiman tarvetta. Tällaista henkilöstön yhteistä käyttöä tapahtuisi pääasiassa kahden alueseurakunnan muodostamien parien kesken, jotka sijaitsevat maantieteellisesti lähekkäin. Alueseurakuntaparit olisivat Iisalmi-Sonkajärvi, Lapinlahti-Varpaisjärvi ja Pielavesi-Keitele.

Hallinto 

Yhden seurakunnan mallissa hallinnosta tulisi nykyistä huomattavasti yksinkertaisempaa. Päätöksentekoon osallistuu nykyisessä yhtymämallissa kuusi seurakuntaneuvostoa, yhteinen kirkkoneuvosto ja yhteinen kirkkovaltuusto. Ylintä päätösvaltaa koko seurakuntayhtymän alueella käyttää yhteinen kirkkovaltuusto, jolle asiat valmistelee yhteinen kirkkoneuvosto ja lisäksi osaa asioista käsitellään viidessä seurakuntaneuvostossa. Järjestelmä koetaan vaikeasti hahmottuvaksi ja monimutkaiseksi.

Yhteinen kirkkovaltuusto päättää nykyisin mm. seurakuntien ja seurakuntayhtymän yhteisestä toiminta- ja taloussuunnitelmasta. Yhteinen kirkkoneuvosto taas käsittelee mm. kaikkien seurakuntien kiinteistötoimea, hautaustoimea ja yhteisestä viestintää koskevia asioita. Säännöllisesti kokoontuvat kuusi seurakuntaneuvostoa käsittelevät erityisesti seurakunnan hengelliseen toimintaan liittyviä asioita ja esimerkiksi hengellisen työn työntekijöiden rekrytointeja. Seurakuntaneuvostojen lausuntoja edellytetään usein asioista, jotka koskevat koko yhtymän aluetta ja jotka ovat tulossa yhteisen kirkkoneuvoston ja –valtuuston käsittelyyn.

Yhden seurakunnan mallissa seurakunnissa ei olisi enää seurakuntaneuvostoja, vaan asiat päätettäisiin kirkkoneuvostossa ja –valtuustossa. Sekä kirkkovaltuuston että kirkkoneuvoston toimialueena olisi koko Ylä-Savon seurakunta ja ne päättäisivät jatkossa myös hengellisestä toiminnasta seurakuntaneuvostojen sijaan. 

Kirkkovaltuusto voisi asettaa kirkkoneuvoston avuksi haluamiaan johtokuntia esimerkiksi työaloittain. Alue- tai kappeliseurakunnissa voisi olla paikallisia toimielimiä, joiden tehtävänä olisi alueellisen toiminnan suunnittelu ja toteuttaminen. Alueellisten toimielimien kokoonpanosta ja tehtävistä päättäisi kirkkovaltuusto tai kirkkoneuvosto.

Päätöksenteko ja luottamushenkilöiden valinta kirkkovaltuustoon

Nykyinen yhtymämalli edellyttää neljän vuoden välein seurakuntavaalien järjestämistä, Keiteleen seurakunta mukaan lukien, kuudella eri paikkakunnalla. Jokaisella kuudella paikkakunnalla järjestetään samanaikaisesti kahdet vaalit, joissa valitaan paikallisen seurakuntaneuvoston jäsenet ja yhteisen kirkkovaltuuston jäsenet. Yhteensä kaksientoista vaalien järjestäminen neljän vuoden välein on taloudellisesti ja henkilöstön voimavarojen kannalta raskas kuukausia kestävä projekti.   

Yhden seurakunnan mallissa järjestettäisiin neljän vuoden välein yksi vaali, jossa valittaisiin yksi kirkkovaltuusto koko Ylä-Savon seurakunnan toimialueelle. Kirkkovaltuusto valitsisi kirkkoneuvoston, joka valmistelee valtuuston asiat ja panee ne täytäntöön. Kirkkoneuvosto päättäisi jatkossa myös laajasti koko uuden perustettavan seurakunnan asioista, eikä olisi enää jakoa seurakuntaneuvostoihin ja yhteiseen kirkkoneuvostoon.

Kirkkovaltuuston jäsenet valittaisiin yhden seurakunnan mallissa ilman nykyisiä yhteisen kirkkovaltuuston seurakuntakohtaisia kiintiöpaikkoja. Seurakuntalaisten äänestysaktiivisuudella olisi aiempaa suurempi vaikutus oman alueseurakunnan paikallisen ehdokkaan pääsemiselle kirkkovaltuustoon.  Yhteisen kirkkovaltuuston paikkaluku on tällä hetkellä 41, jatkossa yhden seurakunnan mallissa kirkkovaltuuston jäseniä olisi 31.

Aikataulu 

Ylä-Savon seurakuntayhtymän seurakuntien seurakuntaneuvostot ja Keiteleen seurakunnan kirkkovaltuusto päättävät 25.3.2020 kukin erikseen siitä, tekevätkö ne aloitteen oman seurakunnan lakkauttamisesta, yhden seurakunnan perustamisesta ja yhtymän purkamisesta. Mikäli yksikin seurakuntaneuvosto tekee aloitteen, niin asia etenee yhteisen kirkkoneuvoston ja -valtuuston käsiteltäväksi. Ne antavat asiasta lausunnon. Sen jälkeen asiaa käsittelee Kuopion hiippakunnan tuomiokapituli, joka voi pyytää asiasta vielä lisäselvityksiä. Lopullisen päätöksen asiassa tekisi kirkkohallitus syksyllä 2020. Yhtymä jatkaisi toimintaansa vuoden 2021 loppuun saakka, ja uusi yhteinen Ylä-Savon seurakunta aloittaisi toimintansa 1.1.2022.

Seurakuntalaisia kuullaan helmikuussa 

Ennen seurakuntaneuvostojen luottamushenkilöiden päätöksentekoa kuullaan seurakuntien jäseniä. Viralliset kuulemistilaisuudet järjestetään helmikuussa Iisalmessa, Keiteleellä, Lapinlahdella, Pielavedellä, Sonkajärvellä ja Varpaisjärvellä. Tilaisuuksissa saa tietoa Veto 3 -hankkeesta ja seurakuntien yhdistymisestä yhdeksi yhteiseksi Ylä-Savon seurakunnaksi ja on mahdollisuus keskustella asiasta. Kuulemistilaisuuksia vetää yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtaja Arto Penttinen ja seurakuntayhtymän hallintojohtaja Katariina Bergbacka.

 


Veto 3 -hanketta koskevat pöytäkirjanotteet (YKN)

Pöytäkirjan otteet yhteisen kirkkoneuvoston kokouksista, joissa Veto 3 -hanke on ollut asialistalla omana pykälänään. 


Ylä-Savon seurakuntayhtymän päätöksenteosta saat lisätietoa tästä linkistä >>