Uutislistaukseen

Aloite avioliittokäsityksen laajentamisesta lähetettiin valiokuntakäsittelyyn

Kirkolliskokous sai 5.5. päätökseen lähetekeskustelun kirkon avioliittokäsityksen laajentamista koskevasta aloitteesta. Puheenvuoroja lähetekeskustelussa käytettiin kaikkiaan 63 kappaletta.


Aloite lähetettiin perustevaliokuntaan, joka valmistelee aloitteesta mietinnön. Lisäksi yleisvaliokunta antaa aloitteesta lausunnon. Mietinnön ja lausunnon valmistuttua niitä käsitellään kirkolliskokouksen täysistunnossa.

Edustaja-aloite esittää, että kirkolliskokous päättää ryhtyä valmistelemaan tarvittavia muutoksia kirkon avioliittokäsityksen laajentamiseksi myös samaa sukupuolta olevia pareja koskevaksi. Samalla aloitteessa ehdotetaan, että perinteisellä tavalla avioliittoon suhtautuville turvataan mahdollisuus olla ja toimia kirkossa tasavertaisesti. Aloitteessa pidetään tärkeänä, etteivät erilaiset näkemykset avioliitosta muodostu kirkkoa jakavaksi tekijäksi.

Piispojen vastuualueet muuttuvat Turun arkkihiippakunnassa

Kirkolliskokous päätti, että arkkipiispan vastuualueisiin arkkihiippakunnassa kuuluvat 1.6.2017 lähtien Turun tuomiorovastikuntaan kuuluvat seurakunnat. Muut arkkihiippakuntaan kuuluvat seurakunnat ovat jatkossa arkkihiippakunnan piispan alaisuudessa.

Tällä hetkellä arkkipiispan vastuualueena ovat edellisten lisäksi myös Naantalin rovastikunnan seurakunnat. Vastuualueiden vähentäminen johtuu arkkipiispan kokonaiskirkollisista tehtävistä. Hiippakuntansa tehtävien lisäksi arkkipiispa on kirkolliskokouksen, kirkkohallituksen ja piispainkokouksen puheenjohtaja. Lisäksi hän edustaa kirkkoa useissa sen ulkosuhteissa sekä hoitaa kirkon suhteita yhteiskuntaan.
Muutos ei vaikuta arkkipiispan suhteeseen muihin piispoihin. Arkkipiispa toimii kuten muutkin piispat hiippakunnassaan hengellisenä kaitsijana ja hoitaa piispan virkaan liittyviä tehtäviä arkkihiippakunnassa.

Kirkkolakia muutetaan vastaamaan kilpailukykysopimusta

Kirkkolakia muutetaan vastaamaan lainsäädännössä tehtyjä muutoksia työ- ja virkasuhteissa. Tavoitteena on helpottaa työllistämistä ja edistää uudelleentyöllistymistä. Muutokset koskevat muun muassa pitkäaikaistyöttömän ottamista määräaikaiseen virkasuhteeseen, koeaikaa, lomautusilmoituksen tiedoksi antamista, virkasuhteen päättämismenettelyä ja irtisanotun viranhaltijan takaisinottoaikaa.

Kirkkohallitus saa myöntää ylimääräistä tukea Utsjoen seurakunnalle vuonna 2017

Kirkolliskokous myönsi kirkkohallitukselle luvan ylittää tarvittaessa vuoden 2017 talousarviossa avustuksiin varatut määrärahat tukiessaan Utsjoen seurakuntaa. Vuoden 2018 talousarviota tehdessään kirkkohallituksen on arvioitava Utsjoen seurakunnan avustusmäärärahan taso.

Päätöksen taustalla on edustaja-aloite, jossa esitetään, että Utsjoen seurakunnan toimintaa tuettaisiin taloudellisin erityisjärjestelyin. Seurakunta on ajautunut talousvaikeuksiin Karigasniemen kappelin rakentamishankkeen kokonaiskustannusten ylityttyä. Talousvaikeuksien vuoksi Utsjoen ja Inarin seurakuntien välillä on vireillä yhdistymisprosessi.

Utsjoen seurakunnalla on pitkät juuret kirkon saamelaistyön kotipesänä sekä saamelaisten kirkolliseen ja hengelliseen elämään liittyvässä toiminnassa.

Muiden kristillisten kirkkojen papit voivat saarnata kutsusta luterilaisessa jumalanpalveluksessa

Kirkolliskokous hyväksyi kirkkojärjestykseen muutoksen, jonka myötä muiden kristillisten kirkkojen papit voivat yksittäistapauksissa saarnata evankelis-luterilaisen kirkon jumalanpalveluksessa. Saarnakutsun voivat esittää seurakuntien kirkkoherrat.

Kirkkojärjestyksen muutoksella pyritään kehittämään paikallista ekumeniaa. Kutsu saarnaamaan ei tuota muun kristillisen kirkon tai siihen rinnastettavan yhteisön papille muita oikeuksia tai velvollisuuksia jumalanpalveluksen toteuttamisessa.
Muutos tulee voimaan 1.6.2017.

Kokouksen päätteeksi arkkipiispa kiitti syksyllä eläkkeelle jäävää piispa Irja Askolaa hänen ”kielen, mielen ja sydämen taipuisuudella ja lempeällä lujuudella” antamastaan työpanoksestaan kirkolliskokouksessa. Kirkolliskokouksen kevätistunto pidettiin 2.–5.5.2017. 

Lisätietoja:
tiedottaja Essi Ylärakkola, p. 040 142 4897, essi.ylarakkola@evl.fi
tiedotuspäällikkö Eeva-Kaisa Heikura, p. 040 688 1421, eeva-kaisa.heikura@evl.fi

8.5.2017 09.16