Uutislistaukseen

Ylä-Savon seurakuntayhtymän yhteisen kirkkoneuvoston ja kirkkovaltuuston 4.10.2022 kokouksen päätökset

Graafinen kuva, jossa kuuden kirkon tornin ääriviivat ja puheenjohtajan nuija.

Yhteisen kirkkoneuvoston 4.10.2022 kokouksen päätöksiä


Ylä-Savon seurakuntayhtymän yhteinen kirkkoneuvosto päätti esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle liittymistä Kuopion aluekeskusrekisteriin. Ylä-Savon seurakuntayhtymän seurakuntien seurakuntaneuvostot antoivat asiasta lausuntonsa. Seurakuntaneuvostoilla ei ollut huomautettavaa asiasta. Kirkkovaltuusto käsitteli asiaa 4.10. pidetyssä kokouksessaan. 

Yhteisen kirkkoneuvoston 4.10.2022 kokouksen pöytäkirjaLinkki avautuu uudessa välilehdessä (domus.evl.fi)

Lisätietoja yhteisen kirkkoneuvoston päätöksiin liittyen: hallintojohtaja Katariina Bergbacka, 044 7335 211 ja sähköposti: katariina.bergbacka@evl.fi

Yhteisen kirkkovaltuuston 4.10.2022 kokouksen päätöksiä

Lapinlahdella sijaitsevia maa-alue vuokrataan tuulivoimayhtiölle

Yhteinen kirkkovaltuusto käsitteli esitystä vuokrata maa-alue Lapinlahdella Savolan tuulivoimapuisto Oy:lle 45 vuodeksi. Asia päätettiin jättää pöydälle lisäselvityksiä varten. Mahdollisesti vuokrattavaan maa-alueeseen kuuluvat Lapinlahden kunnassa olevat kiinteistöt 402- 430-29-35 PASALA ja 402-430-132-0 PASALA I. Tuulivoimaloita ei olla rakentamassa kyseisille kiinteistöille, vaan ne kuuluvat ns. tuulenottoalueeseen ja tuulivoimayhtiö maksaa alueista hankeen toteutuessa vuokrasopimuksen mukaista vuokraa.

Yhteinen kirkkovaltuusto päätti sen sijaan vuokrata maa-alueen Lapinlahdella Abo Wind Oy:lle. Maa-aluetta vuokrattaisiin tilasta 402412-7-69 Pappila ja sen on kooltaan 219,4 ha. Alueelle voisi alustavien selvitysten perusteella sijoittaa noin 10 tuulivoimalaa. Esitetyn sopimuksen voimassaoloaika loppuisi joulukuun 31. päivänä 2052.

Päätös alistettiin vielä Kuopion hiippakunnan tuomikapitulin vahvistettavaksi.

Molempien yhtiöiden vuokrasopimuksissa vuokranantajalle annetaan mahdollisuus käyttää alueita sellaiseen tavanomaiseen maa- ja metsätalouteen, virkistykseen, metsästykseen ja kalastukseen, jolla ei ole haittaavaa tai epäsuotuisaa vaikutusta tuulivoimatuotantoon tai siihen liittyvään tai tähtäävään toimintaan. Vuokranantajilla on oikeus käyttää tuulipuistojen rakentamisen yhteydessä mahdollisesti rakennettavia ja kunnostettavia teitä.

Ylä-Savon seurakuntayhtymä liittyy Kuopion aluekeskusrekisteriin

Kaikki Ylä-Savon seurakuntayhtymän aluekeskusrekisteriin kuuluvien seurakuntien kirkonkirjoihin liittyvät tehtävät siirretään Kuopion aluekeskusrekisteriin vuoden 2023 alusta alkaen. Samalla oma Ylä-Savon aluekeskusrekisteri lakkautetaan. 

Ylä-Savon seurakuntayhtymän aluekeskusrekisteri on hoitanut Iisalmen, Kiuruveden, Lapinlahden, Nilakan, Rautavaaran, Sonkajärven, Varpaisjärven, Vieremän seurakuntien rekisteripalvelut. Niihin kuuluvat virkatodistus-, sukuselvitys- ja sukututkimustilaukset, avioliiton esteiden tutkinnat ja kirkollisten toimitusten rekisteröinnit (kaste, rippikoulu ja konfirmaatio, avioliittoon vihkiminen, avioliiton kirkollinen siunaaminen sekä kirkkoon liittyminen).

Yhteinen kirkkovaltuusto on tehnyt jo aiemmin (18.2.2020) päätöksen selvittää Kuopion aluekeskusteriin liittymistä. Asian eteenpäin vieminen tuli ajankohtaiseksi, kun Palvelutoimisto – ja aluekeskusrekisterin palvelupäällikön virka jäi avoimeksi työntekijän siirtyessä toisiin tehtäviin kesän 2022 alussa. 

Seurakuntayhtymän aluekeskusrekisterin nykyisestä neljästä työntekijästä kolme siirtyy liittymisen yhteydessä Kuopion aluekeskusrekisterin työntekijöiksi. Yksi työntekijä siirtyy palvelusihteerin tehtävistä seurakuntasihteeriksi. Päätöksien vaikutuksista seurakuntalaisten palveluihin viestitään, kun suunnitelmat palveluiden muutoksista valmistuvat.

Metsäpirtin kiinteistöt ja Mansikkaniemen itäpuolen maa-alueet myydään Iisalmen kaupungille

Ylä-Savon seurakuntayhtymän yhteinen kirkkovaltuusto päätti myydä Metsäpirtin kiinteistöt ja Mansikkaniemen itäpuolen maa-alueet Iisalmen kaupungille 300 000 eurolla.
Kauppa käsittää Metsäpirtin kurssi- ja leirikeskuksen kiinteistöt sekä Metsämökin ja maa-alueita. Maa-alueet muodostuvat Metsäpirtin kurssi- ja leirikeskuksen kaavan mukaisesta tontista n. 6 251 m², lähivirkistysalueesta n. 31 395 m², muinaismuistoalueesta n. 10 112 m², sekä pysäköintialueesta 1 176 m².

Päätös alistettiin vielä Kirkkohallituksen vahvistettavaksi.

Hannu Huttunen ylipuutarhurin virkaan

Yhteinen kirkkovaltuusto päätti perustaa ylipuutarhurin viran 1.11.2022 lukien. Yhteinen kirkkoneuvosto on päättänyt siirtää Hannu Huttusen perustettavaan virkaan 1.11.2022 lukien ehdolla, että kirkkovaltuusto päättää perustaa viran.  Hautaustoimen osalta ylipuutarhurille tulee kokonaisvastuuta hautaustoimesta ja virkanimikkeen muuttaminen tehdään tästä syystä. 
Yhteinen kirkkovaltuusto hyväksyi kirkkovaltuuston ohjesäännön ja palvelualueiden johtosäännön niin, että virkanimikemuutos on huomioitu säännöissä.

Veroprosentti pysyy ennallaan

Yhteinen kirkkovaltuusto päätti pitää veroprosentin ennallaan 1,65 prosentissa. Kirkkohallitus on pyytänyt huomioimaan valtiovarainministeriön laskelmiin perustuvan suosituksen kirkollisveroprosentin alentamisesta soteverouudistuksen vuoksi.

Vuoden 2023 alusta voimaan tulevan soteverouudistuksessa kuntien verotuloja siirretään valtiolle hyvinvointialueiden toiminnan rahoittamiseksi. Muutoksen myötä kirkollisveron tuotto kasvaisi yhteensä noin 54 miljoonalla eurolla, jos seurakunnat eivät alenna veroprosentteja. Valtionvarainministeriön laskelmien mukaan keskimääräinen kirkollisveron alentamistarve olisi kokonaistasolla noin 0,08 prosenttiyksikköä, mutta vaihtelee seurakuntien kesken.

Laskelman perusteluissa todetaan, että seurakuntakohtainen arvio on epävarma eikä yksittäisen seurakunnan lukuja pidä tulkita yksiselitteisesti. Lisäksi todetaan, että laskelman tarkasteluperiodille osuu monta poikkeuksellista vuotta, jonka vuoksi nyt esitettyihin arvioihin tulee suhtautua poikkeuksellisen varovaisesti.

Ylä-Savon seurakuntayhtymän osalta laskelman mukainen kirkollisveroprosentin alentamispaine olisi 0,10 prosenttiyksikköä. Seurakuntayhtymän tulos on ollut pääsääntöisesti alijäämäinen koko toiminta-ajan. Kirkollisvero on pysynyt vuodesta 2016 asti 1,65 prosentissa nostamiseen kohdistuneista paineista huolimatta. Taloutta on sopeutettu sen sijaan säästöin. Vuoden 2023 talousarvioraami näyttää 51 000 euron alijäämää 1% säästöistä huolimatta. Kun tiedossa on, että energiakustannukset nousevat vuonna 2023 arviolta vähintään 150 000 eurolla ja yleinen kustannustaso muutenkin huomattavasti, ei tuloveroprosentin alentamiseen ole realistista mahdollisuutta. Siksi veroprosentti on perusteltua säilyttää ennallaan.

Luottamushenkilövalintoja

Edesmenneen Olavi Oikarisen tilalle yhteiseen kirkkovaltuustoon nousee Lilja Kellberg.

Määräraha Iisalmen Vanhan hautausmaan sähkö- ja valaistustöihin

Yhteinen kirkkovaltuusto myönsi 125 000 määrärahan Vanhan hautausmaan sähkö- ja valaistustöihin. Yhteinen kirkkoneuvosto päätti 20.9.2022 tilata Sähkötoimisto Murtola Oy:lta sähkötyöt ja Iisalmen Putkiasennus Oy:ltä asennuksiin liittyvät mm. kaivutyöt kiireellisenä, ennen yhteisen kirkkovaltuuston päätöstä. 
Sähkö- ja valaistustöiden toteuttaminen nähtiin järkevimpänä tehdä nyt samaan aikaan meneillään olevan kasteluverkoston uusimistyön yhteydessä. Sähkö- ja valaistusjärjestelmän uusiminen sekä sähkötarkastuksessa ilmenneiden puutteiden korjaaminen olisi ollut edessä joka tapauksessa. Hautausmaalla ei tarvitse ryhtyä kaivamaan myöhemmin uudestaan, vaan nämä kaivutyöt saadaan toteutettua samalla kertaa kastelujärjestelmän uusimisen yhteydessä. Lisäksi hautausmaan kaivun yhteydessä osa sähköjohdoista olisi ollut vaarassa vaurioitua, koska niiden sijaintia ei voida paikallistaa.

Yhteisen kirkkovaltuuston 4.10.2022 kokouksen pöytäkirjaLinkki avautuu uudessa välilehdessä (domus.evl.fi)

Lisätietoja yhteisen kirkkovaltuuston päätöksiin liittyen: hallintojohtaja Katariina Bergbacka, 044 7335 211 ja sähköposti: katariina.bergbacka@evl.fi

5.10.2022 14.49